Temperament: Menneskelig variasjonsperspektiv som bakgrunn for å forstå barn og unges problemer

Drøfting av temperamentsfaktorers faglige betydning for pedagogisk-psykologisk og barne- og ungdomspsykiatrisk praksis: Innledning I over 30 år har omfattende forskningsresultater og psykologisk faglitteratur gitt økende støtte til ideen om at temperament spiller en viktig rolle både når det gjelder barns utvikling og for livsutformingen og atferdsmønster hos voksne mennesker. Men selv om temperamentsperspektivet mer og […]

Menneskelig variasjon og individualitet hos mennesker med utviklingshemning: Noen kritiske synsmåter på håndteringen av individualitetsproblematikken i den norske HVPU-reformen

Menneskelig variasjon og individualitet som referanseramme ved støtte til livsutformingen hos mennesker med utviklingshemning og andre varige begrensninger i funksjonsevne: Noen kritiske synsmåter på ‘ansvarsreformen’ og annen ‘norsk tankegang’ på dette området. «Det politiske, etiske, sosiale, filosofiske problemet i våre dager er ikke å forsøke å frigjøre individet fra staten, og fra statlige institusjoner, men […]

Atferdsmessige og psykiatriske forstyrrelser i Prader-Willi syndrom

Innledning: En viktig fornyelse i utforskningen av problematikk knyttet til utviklingshemning det siste tiår har vært vendingen mot studiet av etiologi-spesifikke tilstander og deres karakteristika. Denne forskningen har etter hvert kommet til å dominere forskningen på dette feltet. Den har resultert i store fremskritt i kunnskapen om tilstander som Down syndrom, Prader Willy, Angelmann, Lesch […]

Wittgensteinian thoughts on the recent discussion on religion

–PERSONAL THOUGHTS ON SOME ASPECTS OF RELIGION, ON RICHARD DAWKINS FAILED CRITICISM OF RELIGION AND SUPERSTITION IN THE NAME OF ONEYED SCIENTIFIC RATIONALITY, WITTGENSTEIN REMARKS ON RELIGION, AND ON THE NEED FOR DEVELOPING A MODERN VIEW ON RELIGION THAT RESPECTS RELIGION’S SPECIAL ROLE IN HUMAN LIFE Religion as a region of human experience There is […]

Some personal notes on the writer Cormac McCarthy, his books and his ‘philosophy’

Written by Einar Lunga «I don’t intend my books for the generality of readers. I count it a mistake of our mistaken democracy, that every man who can read print is allowed to believe that he can read all that is printed. I count it a misfortune that serious books are exposed in the public market, like slaves exposed naked […]