Nevropsykologi og hjerne: Om den psykologiske betydningen til hjernens ‘hvite substans’

Hvit-fiber systemer og hvit substans: Nevrologiske og nevropsykologiske aspekter Innledning: Utvikling av moderne avbildningsteknologier som PET, MRI og CT har medført forbedret mulighet til gjennom direkte visuell inspeksjon å diagnostisere endringer i sentralnervesystemet som man tidligere ikke kunne diagnostisere. Tidligere kjente man til ulike diffuse periventrikkulære eller subcorticale hvitsubstans-lesjoner. Man relaterte disse til ulike årsaker, slik som […]

Fra nevropsykologiens historie: Donald Hebb

Nevrofagenes fremmarsj: Den ukjente historien, de ukjente heltene Nevrofagenes ubestridelige suksess og fremmarsj i den moderne forståelsen av menneskelige fenomener gjør at disse fagenes historie blir interessant. For den vitenskapsorienterte bevisstheten i våre dager virker det vanskelig å stå i mot overbevisningskraften i nevrofaglige forståelsesmåter. Kritikerne snakker om ‘nevromytologi’ og ‘nevromani’ og forsøker å argumentere […]

Mario Bunges filosofiske metanevropsykologi

Innledning: Den avgjørende siden ved nevropsykologiens utvikling er den empiriske korrespondering av hjerne-kunnskap og atferdsmessig og psykologisk kunnskap. Dette satte fart etter siste verdenskrig. Denne doble strategien var særlig produktiv når det gjelder å finne løsninger på mange av de ‘tunge’ problemstillingene innenfor de psykologiske disipline­ne. Mange av nevro­psykologiens pionerer hadde klart for seg fagets […]

Menneskelig variasjon (under arbeid)

Denne bloggen vil presentere et bredt spekter av mine synspunkter på begrepet menneskelig variasjon. Nye artikler vil komme etterhvert Menneskelig variasjon: Noen innledende betraktninger Denne artikkelen om ‘menneskelig variasjon’ har vært lenge underveis. Jeg gjør i den et forsøk på å summere opp noen av de viktigste tingene jeg har lært gjennom mer enn 30 års […]

ADHD og menneskelig variasjon: Kritikk av den psykiatriske ‘ADHD-modellen’

Denne faglige bloggen om ADHD er under arbeid. En rekke artikler som omhandler en kritisk, samfunnsmessig syn på ADHD vil følge utover året. Dette er egentlig en viktig oppgave: fagmiljøet og media er fulle av innlegg og artikler som kolporterer et feilaktig og skadelig syn på hva ADHD er som problem og utfordring for individene som […]

Schizofreni, menneskelig variasjon og sosiokulturelle livssammenhenger

”Det schizofrene verdisystem demonstrerer den sunne fornuftens almenne krise. Dette har som resultat det som har blitt omtalt som antagonomia og idionomia. Antagonomia avspeiler valget om å ta et eksentrisk standpunkt  når man står overfor det som vanligvis er våre felles delte forutsetninger og den her og nå ‘andre.’ Idionomia avspeiler følelsen av den radikale […]

Kulturhistorisk nevropsykologi: En presentasjon av Julian Jaynes

Historie og menneskehjerne: Julian Jaynes’ teori om høyere mentale funksjoners historiske opprinnelse   Julian Jaynes (February 27, 1920 – November 21, 1997) er en amerikansk psykolog som formulerte en omdiskutert teori om den menneskelige bevissthetens og mentalitetens hjernehistoriske opprinnelse. Denne teorien er antagelig  fram til idag det mest spennende synspunkt utviklet med bakgrunn i moderne hjernekunnskaper på […]