Om fordeler og faremomenter ved å tenke ‘ukorrekt’ og vise omsorg for det ‘reaksjonære’ i seg selv. Mørketidsideer om en ‘antifacistisk’ måte å leve på

Formål med denne artikkelen: I et multikulturelt og pluralistisk liberaldemokratisk samfunn som Norge gir det å følge spilleregler, vise respekt og toleranse for annerledeshet og andres virkelighet, praktisere selvbeheherskelse og selvkontroll avgjørende bidrag til den sosiale og kulturelle orden. Det forventes at moderne subjekter er i stand til å navigere i forhold til verdiforskjeller og […]

Om ‘omsorg for selvet’ og ‘selvets teknologier’. Forklaring av noen psykologi-kritiske grunnbegreper i Michel Foucaults antropologi

“Fra ideen om at selvet ikke er gitt for oss….så er det bare en praktisk konsekvens: vi må skape oss selv som et kunstverk.»/»From the idea that the self is not given to us… there is only one practical consequence: we have to create ourselves as a work of art.” (Michel Foucault) «Selvsagt er individet […]

Nietzsches psykologi (2013)

«Oppe i Alpene er jeg uovervinnelig, nemlig når jeg er alene og ikke har noen annen fiende enn meg selv.» (Nietzsche) “Jeg er ganske enkelt en Nietzscheaner.»/»I am simply a Nietzschean”. (Foucault) “A thinker is a person whose part it is to symbolize time according to his vision and understanding. He has no choice; he […]

Om filosofi som ‘en måte å leve på’: Kan en ‘filosofisk levemåte’ gjøre oss bedre istand til å håndtere egne og andres ‘psykiske plager’ og andre livsproblemer?

«Når vil du begynne å leve dydig, spurte Platon en gammel mann som fortalte ham at han var til stede på en serie av foredrag om dyd. Man kan ikke bare spekulere for alltid; dag må en også tenke på praksis. Men i dag mener vi at de som lever som de lærer er drømmere.» […]

Om antropoteknikk og det øvende menneske: En presentasjon og et kritisk blikk på Peter Sloterdijks askeseantropologi

«Det var møtet med ‘Tingenes orden’ av Foucault, som kastet meg inn i et refleksivt rom som var mye videre enn min opprinnelige filosofiske utdannelse…(-) Jeg ble umiddelbart slått av atmosfæren med klarhet og grundighet som preget Foucaults arbeid, og allikevel følte jeg en ubeskrivelig smerte når jeg leste Foucault. Nå vet jeg at forvirringen var en refleks, eller bedre […]

Om ‘å skrive seg selv’. Hupomnemata eller personlig skriving som selvomsorg

«Jeg er uten tvil ikke den eneste som skriver for ikke å ha et ansikt. Spør meg ikke om hvem jeg er og spør meg ikke om å forbli den samme: overlat det til byråkrater og vårt politi et å sjekke om våre papirer er i orden.»/»I am no doubt not the only one who […]

Introduksjon til ‘et ikke-fascistisk liv’ (Under skriving)

I forordet til ‘Anti-Ødipus:Kapitalisme og schizofreni’ skriver den franske filosofen Foucault følgende berømte introduksjon der han formulerer prinsipper for et ikke-fascistisk liv: «Free political action from all unitary and totalizing paranoia. Develop action, thought, and desires by proliferation, juxtaposition, and disjunction, and not by subdivision and pyramidal hierarchization. Withdraw allegiance from the old categories of […]